Gedragscode en Algemene Voorwaarden
Voor kandidaten en opdrachtgevers

Algemeen
 1. 1. Durven en Doen onderwerpt zich vrijwillig aan de in deze gedragscode en algemene voorwaarden vastgestelde regels.
 2. 2. Durven en Doen zal bij de uitoefening van haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van bureaus in het algemeen en het eigen bureau in het bijzonder.
 3. 3. Durven en Doen zal zich niet in onheuse of krenkende termen uitlaten over andere bureaus, opdrachtgevers, kandidaten en derden.
 4. 4. Durven en Doen zal zich toeleggen op outplacement, loopbaanbegeleiding, coaching en organisatieontwikkeling en zal zich derhalve niet bezighouden met executive search, werving en selectie en dergelijke.
 5. 5. Het is Durven en Doen niet geoorloofd voor outplacement een beloning in welke vorm dan ook aan te nemen van een ander dan haar opdrachtgever. Er zijn (of zullen zijn) geen financiële verbindingen (zijn) met personen (of bedrijven), die bij het gunnen van opdrachten aan Durven en Doen betrokken zijn.

Verhouding bureau - opdrachtgever
 1. 1. Durven en Doen zal de opdracht eerst aanvaarden nadat de door het bureau te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen honorarium met de opdrachtgever overeengekomen zijn.
 2. 2. Durven en Doen zal de aan haar verstrekte opdracht tot loopbaanbegeleiding en outplacement zorgvuldig en overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsverhouding uitvoeren.
 3. 3. Durven en Doen zal alleen na toestemming van de kandidaat de opdrachtgever kunnen inlichten over de door het bureau verrichte en te verrichten werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de hierover gemaakte afspraken, waardoor de opdrachtgever inzicht kan verkrijgen in de formele voortgang van het loopbaanbegeleidings- en outplacementproces ten behoeve van de kandidaat. Voor het inhoudelijke gelden steeds regels van privacy.

Verhouding bureau - kandidaat
 1. 1. Durven en Doen zal de kandidaat bij diens eerste contact met het bureau kenbaar maken dat het de kandidaat te allen tijde vrijstaat de loopbaanbegeleiding of outplacementhulp te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede de loopbaanbegeleiding of outplacementhulp op ieder moment af te breken zonder restitutie van betaalde gelden naar kandidaat dan wel naar opdrachtgever.
 2. 2. Durven en Doen zal de door haar te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de kandidaat zo zorgvuldig mogelijk en in samenspraak met de kandidaat uitvoeren en de kandidaat verwijzen naar andere disciplines, indien en zodra dit voor de belangen van de kandidaat wenselijk is.

Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling
 1. 1. Durven en Doen zal de informatie, verkregen van de opdrachtgever en/of kandidaat, geheimhouden en van die informatie uitsluitend gebruikmaken voor zover de goede uitvoering van de haar opgedragen taak dat bepaaldelijk vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd. Durven en Doen is gehouden een privacyreglement aan te bieden en na te leven. Het privacyreglement kan desgevraagd worden toegestuurd.
 2. 2. Ook in de gevallen waarin Durven en Doen niet tot geheimhouding is verplicht, zal Durven en Doen de haar van de zijde van de opdrachtgever en/of kandidaat ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Verhouding bureaus onderling
 1. 1. Durven en Doen streeft naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrouwen.
 2. 2. Ontvangt Durven en Doen een opdracht tot loopbaanbegeleiding of outplacement van een opdrachtgever, welke opdracht bij een ander bureau in behandeling is, dan verleent Durven en Doen haar diensten niet dan na overleg en met toestemming van dat andere bureau.
 3. 3. Durven en Doen is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of kandidaat geleden schade, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid zal nimmer het betreffende factuur- en/of contractbedrag overschrijden.